Logo

Privacyverklaring

Het persoonlijke dieet gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Het persoonlijke dieet dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan: 
Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
BSN
Telefoonnummer / mobiel nummer
Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
E-mailadres
Bepaalde ter zake doende, medische gegevens

Waarom is het nodig?
Het persoonlijke dieet heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dit doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Het persoonlijke dieet bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Het persoonlijke dieet zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Het persoonlijke dieet heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Het persoonlijke dieet zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft het persoonlijke dieet een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Het persoonlijke dieet blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:info@hetpersoonlijkedieet.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging 
Het persoonlijke dieet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via het telefoonnummer: 06-28946334 of via: info@hetpersoonlijkedieet.nl.

Meer informatie 
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door het persoonlijke dieet kunt u contact opnemen.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen