Algemene voorwaarden & privacyverklaring

Het persoonlijke dieet gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemene Voorwaarden Het persoonlijke dieet bv.

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist of orthomoleculair therapeut en opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist of orthomoleculair therapeut inroepen.
 2. Verhindering
  Indien u verhindert bent op de afgesproken datum en tijdstip dient u de behandelend diëtist of orthomoleculair therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd komen te vervallen. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Indien een intakegesprek niet vroegtijdig wordt afgemeld zal er € 45,- in rekening worden gebracht en voor een vervolgconsult € 30,-. Dit “no-show tarief” wordt niet vergoed door de zorgverzekering. U ontvangt een factuur. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat/voicemail, of via de e-mail te worden gedaan.
 3. Tarieven
  Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek/orthomoleculaire therapie opgenomen in een aanvullende polis. Het persoonlijke dieet hanteert de tarieven voor dieet- en orthomoleculair advies zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina, vergoedingsoverzicht of trajecten, of navragen bij uw diëtist of orthomoleculair.
 4. Beëindigen behandeling
  Het is mogelijk om ten allen tijde de overeenkomst te beëindigen, mits de diëtist of orthomoleculair therapeut 48 uur vóór een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diëtist of orthomoleculair therapeut kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist of orthomoleculair therapeut stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte.

  Indien de overeenkomst word beëindigt zal er restitutie plaatsvinden na verrekening van;

  • de reeds verrichte arbeid door de diëtist of orthomoleculair therapeut;
  • de afgenomen diensten/producten 
 5. Betaling en declaraties
  In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u een factuur. In dat geval bent u zelf de betaling verschuldigd, met een betalingstermijn van 30 dagen.
 6. Uitblijven van betaling
  Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, bent u in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang u in gebreke blijft om aan uw verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering bij u in rekening worden gebracht. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
 7. Incasso
  De behandeld diëtist of orthomoleculair therapeut is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 15,- administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 30,-.
 8. Verschuldigdheid
  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de behandelend diëtist of orthomoleculair therapeut bindend.
 9. Aansprakelijkheid
  Het advies van de behandeld diëtist en orthomoleculair therapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist en orthomoleculair therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist en orthomoleculair therapeut verstrekte voeding- en leefstijladviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist en of orthomoleculair therapeut.
 10. Klacht
  Het persoonlijke dieet bv, de behandelend diëtist en orthomoleculair therapeut doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist of orthomoleculair therapeut zelf of contact op te nemen met Het persoonlijke dieet bv. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici (betrekkend tot dieetadvisering van diëtist), via de website, www.klachtenloketparamedici.nl.Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl. Bekijk hier de informatiefolder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.
 11. Contactgegevens
  Het persoonlijke dieet bv
  Horn 58, 1619 BT te Andijk
  06-28946434
  www.hetpersoonlijkedieet.nl
  info@hetpersoonlijkedieet.nl

Privacyverklaring:
Als u gebruik maakt van diensten van Het persoonlijke dieet dan zijn er gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of orthomoleculair therapeut, via de mail of online inschrijfformulier. Denk hierbij aan:
Naam;
Geboortedatum;
Adresgegevens;
BSN;
Telefoonnummer / mobiel nummer;
Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer);
E-mailadres;
Bepaalde ter zake doende, medische gegevens.

Het persoonlijke dieet heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden om u een persoonlijk dieet- en leefstijladvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Bewaren van uw gegevens
Het persoonlijke dieet bv, de diëtist of orthomoleculair bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieet en/of orthomoleculaire behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Gegevens delen met derden
Het persoonlijke dieet bv, de diëtist of orthomoleculair therapeut zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden. Denk aan een rapportage aan een verwijzer of overdracht naar een andere instelling. Het persoonlijke dieet bv, de diëtist of orthomoleculair therapeut heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Het persoonlijke dieet bv, de diëtist of orthomoleculair therapeut zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft het persoonlijke dieet bv een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Het persoonlijke dieet, de diëtist of orthomoleculair therapeut blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en laten verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@hetpersoonlijkedieet.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging 
Het persoonlijke dieet bv, de diëtist en orthomoleculair therapeut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via het telefoonnummer: 06-28946334 of via: info@hetpersoonlijkedieet.nl

Meer informatie 
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door het persoonlijke dieet, de behandelend diëtist of orthomoleculair therapeut dan kunt u contact opnemen. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de autoriteit persoonsgegevens raadplegen.